Våra stadgar

§ 1. Sällskapet skall vara ett forum för diskussion av och information om meteorologiska problem, såväl teoretiska som praktiska, samt skall främja såväl nordiskt som europeiskt meteorologiskt samarbete.

§ 2. Sällskapet skall huvudsakligen verka genom att anordna sammankomster, utge medlemsblad, samarbeta med motsvarande sammanslutningar i de nordiska länderna samt medverka till nordiska sammankomster.

§ 3. Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordförande, vice ordförande, kassör samt tre medlemmar.

§ 4. Medlemskap kan vinnas av den som har anknytning till eller intresse av meteorologi som fackämne. Önskemål om inträde i Sällskapet anmäls till styrelsen. Medlemskap erhålls/förnyas därefter genom erläggande av den fastställda årsavgiften.

Medlem kan, efter minst två års medlemskap, efter ansökan erhålla ständigt medlemskap i SMS. Detta är personligt och livslångt men kan upphöra efter begäran av medlemmen. Avgiften för ständigt medlemskap skall vara (ett engångsbelopp av) 15 gånger den fastställda ordinarie årsavgiften för ansökningsåret. Erlagd avgift återbetalas ej om medlemskapet upphör.

Styrelsemedlem (ordinarie eller suppleant), revisor (ordinarie eller suppleant) och medlem av Polarfrontsredaktionen är befriad från medlemsavgift det år han/hon innehar ämbetet. Den som minst 3 år varit ordförande, kassör eller Polarfrontsredaktör, blir ständig medlem.

Styrelsen har rätt att neka nytt/fortsatt medlemskap till den som ej verkar i enlighet med Sällskapets syften eller ej uppfyller sina stadgeenliga åtaganden gentemot Sällskapet.

§ 5. Årsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 6. Årsmötet hålles vid kalenderårets första sammanträde eller senast under februari månad, varvid ordförande, vice ordförande, kassör övriga styrelsemedlemmar samt två suppleanter, två revisorer, en revisorssuppleant och två valberedningsledamöter väljs.

Årsmötet fastställer utgifts- och inkomststat för kalenderåret.

§ 7. Styrelsen skall bland annat

  • förbereda ärenden, som skall handhas vid Sällskapets sammankomster
  • företräda Sällskapet utåt samt
  • förelägga årsmötet en verksamhetsberättelse över det gångna arbetsåret.

§ 8. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsens beslut sker med enkel majoritet. Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande. Ordföranden äger utslagsröst.

§ 9. Sällskapet sammanträder på kallelse av styrelsen. Kallelse till årsmöte med dagordning, föreslagna stadgeändringar och valberedningens förslag skall utsändas senast fjorton dagar före årsmötet.

§ 10. Varje medlem äger en röst. Medlems rösträtt vad avser specificerade punkter i dagordningen kan utövas genom annan medlem som ombud. Ingen må som ombud företräda mer än fem medlemmar.

§ 11. Då minst tio medlemmar det påkallar utlyser styrelsen, inom fjorton dagar, extra möte, att hållas tidigast fjorton dagar och senast trettio dagar efter kallelsens utsändande.

§ 12. Lokalavdelning kan bildas om minst tio medlemmar, bosatta i annan region än Stockholm – Norrköping, det önskar.

§ 13. Sällskapets räkenskaper för föregående kalenderår skall vara avslutade före den 1 februari, dock senast tio dagar före årsmötet, och granskas av revisorerna, vilkas berättelse skall avges vid årsmötet.

§ 14. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

§ 15. För ändring i stadgarna erfordras 2/3 majoritet vid årsmöte och därpå följande årsmöte, eller vid ett enhälligt årsmöte. Förslag till ändringar skall föreläggas styrelsen senast den 15 december.

§ 16. För beslut om Sällskapets upplösning fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid också beslutas hur skall förfaras med tillgångar.

§ 17. Till hedersmedlem i SMS kan av en enhällig styrelse utses den som gjort synnerligen framstående insatser för meteorologins eller vädertjänstens utveckling eller som gjort särskilt framstående insatser för att främja SMS verksamhet.